Online Shopp

Díky našim recenzím budete vědět, do čeho jdete.

ONLINE SHOPP.co – Vyzkoušíme obchody za vás!​

@OnlineShoppCo
ONLINE SHOPP.co  Vyzkoušíme obchody za vás!

Podmínky použití internetových stránek společnosti OnlineShoppCo

Tyto Podmínky použití internetových stránek se vztahují na doménu s doménovým jménem onlineshopp.co („stránky“), kterou provozují společnosti OnlineShoppCo. OnlineShoppCo  (dále také „OnlineShoppCo“, „my“, „nás“, „naše“) zahrnuje subjekty uvedené na stránkách onlineshopp.co
Přístup na tyto internetové stránky a jejich použití podléhá následujícím Podmínkám. Pokračováním dále za domovskou stránku vyjadřujete svůj souhlas s tím, že jste těmito Podmínkami vázáni. Tyto Podmínky mohou být příležitostně bez upozornění aktualizovány a příslušná aktualizace v takovém případě vstupuje v platnost v okamžik jejího zveřejnění na těchto internetových stránkách. V takovém případě bude Vaše další používání těchto stránek vykládáno jako souhlas s aktualizovaným zněním Podmínek.


Firemní politika týkající se ochrany osobních údajů

Společnost OnlineShoppCo si uvědomuje důležitost ochrany Vašich osobních údajů a je rozhodnuta pro ni udělat maximum. Na veškeré osobní údaje odeslané na tyto internetové stránky se vztahuje Prohlášení společnosti OnlineShoppCo o ochraně osobních údajů. Další informace týkající se Prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na těchto internetových stránkách pod odkazem Ochrana osobních údajů.


Přesnost, úplnost a včasnost informací

I přesto, že společnost OnlineShoppCo poskytuje informace dostupné na těchto internetových stránkách v dobré víře, neodpovídá za jejich případnou nepřesnost ani neúplnost. Na materiály dostupné na těchto internetových stránkách se případně spoléháte na své vlastní riziko. Informace, které na těchto internetových stránkách poskytujeme, se mohou bez předchozího upozornění změnit. Za sledování případných změn týkajících se materiálů a informací dostupných na těchto internetových stránkách odpovídáte sami.


Práva k duševnímu vlastnictví

Veškerá autorská práva a další práva k duševnímu vlastnictví vztahující se ke všem textovým, obrazovým a dalším materiálům umístěným na těchto internetových stránkách („obsah“) jsou vlastnictvím společnosti OnlineShoppCo, nebo jsou tyto materiály publikovány se svolením příslušného vlastníka.
Tyto internetové stránky můžete procházet, výňatky z nich můžete reprodukovat tiskem pro osobní potřebu, stahovat na harddisk pro vlastní potřebu nebo pro potřeby distribuce dalším osobám za předpokladu, že ponecháte v nezměněném stavu veškerá upozornění o autorských právech a další upozornění na majetková práva. Je zakázáno prodávat nebo s výdělečným úmyslem distribuovat reprodukci jakékoli části těchto internetových stránek a jakoukoli část těchto stránek je dále zakázáno upravovat nebo zařazovat jako součást dalšího díla, publikace nebo internetových stránek. S výjimkou případů, kdy je výslovně uvedeno jinak, nelze nic, co je uvedeno na těchto internetových stránkách, vykládat jako poskytnutí licence nebo dalšího práva k duševnímu vlastnictví k textovým, obrazovým a dalším materiálům obsaženým na těchto internetových stránkách.
Ochranné známky, loga, znaky a ochranné známky pro služby zobrazené na těchto internetových stránkách náleží společnosti OnlineShoppCo nebo byly na tyto stránky umístěny se svolením příslušného vlastníka. Nic z toho, co je na těchto internetových stránkách uvedeno, nelze vykládat jako poskytnutí licence nebo práva používat některou z ochranných známek zobrazených na těchto internetových stránkách. S výjimkou případů, kdy to tyto podmínky dovolují, je přísně zakázáno používat nebo zneužívat ochranné známky zobrazené na těchto internetových stránkách nebo jakýkoli další obsah těchto stránek.


Odkazy

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na další internetové stránky. Odkazy jsou poskytovány v dobré víře a společnost OnlineShoppCo nenese žádnou odpovědnost za dostupnost, obsah, přesnost nebo funkčnost odkazovaných stránek. Z umístění odkazů na další internetové stránky nelze odvozovat schvalování těchto stránek společností OnlineShoppCo. Pokud jde o informace o odkazovaných internetových stránkách, měli byste se seznámit s právními upozorněními a s upozorněními o ochraně osobních údajů umístěnými na těchto stránkách.


Vzdání se odpovědnosti

Tyto internetové stránky používáte na své vlastní riziko.
Pokud není výslovně uvedeno jinak, informace, které na těchto internetových stránkách poskytujeme, nejsou nabídkou ani výzvou k nákupu cenných papírů, kombinovaných emisí cenných papírů nebo výzvou či nabídkou k investování. Jakákoli případná nabídka popsaná na těchto internetových stránkách bude učiněna pouze subjektům nebo osobám, které mohou být podle příslušných zákonů adresátem takové nabídky nebo které podle těchto zákonů nabídku mohou učinit. Informace na těchto internetových stránkách nejsou nabídkou cenných papírů k prodeji ve Spojených státech. Cenné papíry není ve Spojených státech povoleno nabízet nebo prodávat, pokud nejsou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 nebo pokud se na ně nevztahuje výjimka z registrace.
V případech, kdy na těchto internetových stránkách poskytujeme jakékoli informace (nebo obecné rady), byly tyto informace či rady připraveny, aniž bychom zohledňovali Vaše cíle, finanční situaci nebo potřeby. Předtím, než začnete na základě jakýchkoli informací z těchto internetových stránek jednat, měli byste posoudit jejich vhodnost ve vztahu k Vaší konkrétní situaci, a před nákupem jakýchkoli produktů uvedených na těchto stránkách byste se měli seznámit s příslušnými prohlášeními, popř. nabídkami a vyžádat si odpovídající poradenství.
Dřívější výsledky jakéhokoli z produktů popisovaných na těchto internetových stránkách nejsou spolehlivým ukazatelem jeho budoucích výsledků.


Záruky

Tyto internetové stránky jsou Vám poskytovány „jak jsou“ a „jak jsou dostupné“. Společnost OnlineShoppCo neposkytuje v maximálním možném rozsahu přípustném dle zákona žádné záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné, implikované, ze zákona nebo jiné (včetně implikovaných záruk prodejnosti a vhodnosti ke konkrétnímu účelu) včetně záruk nebo prohlášení, že tyto internetové stránky nebo jakýkoli údaj, informace, názor, služba nebo produkt poskytovaný, získaný nebo vytvořený pomocí nebo prostřednictvím těchto internetových stránek bude úplný, přesný, spolehlivý, včasný, nebo že nebude zasahovat do práv třetích stran; že přístup na tyto internetové stránky bude nepřetržitý nebo bezchybný; že tyto internetové stránky budou bezpečné; a jakýchkoli prohlášení nebo záruk v tomto smyslu se výslovně zříkáme.
Vyhrazujeme si právo kdykoli omezit nebo ukončit Váš přístup na tyto internetové stránky, k jakékoli funkci těchto stránek nebo jejich části.


Odpovědnost

Společnost OnlineShoppCo se v rozsahu přípustném dle zákona zříká jakékoli odpovědnosti za veškeré přímé, vedlejší, následné nebo nepřímé škody, náklady, ztráty nebo ručení či náhrady škody s trestní funkcí (včetně ušlého zisku, ušlých tržeb, nebo poškození dobrého jména firmy), ke kterým došlo v souvislosti s Vaším přístupem na tyto internetové stránky, jejich používáním či nemožností je používat či na ně přistupovat, v souvislosti s jakoukoli změnou v jejich obsahu, v souvislosti s jakýmikoli jinými internetovými stránkami, na které přistoupíte prostřednictvím odkazu umístěného na těchto internetových stránkách, nebo na základě jakýchkoli našich činností či opomenutí v důsledku elektronické poštovní zprávy, kterou nám zašlete.
Společnost OnlineShoppCo  se v rozsahu přípustném dle zákona zříká jakékoli odpovědnosti za to, že bude udržovat materiály a služby zpřístupněné na těchto internetových stránkách nebo že bude v souvislosti s těmito materiály nebo službami poskytovat opravy, aktualizace nebo nové verze.
Společnost OnlineShoppCo nijak neručí ani nenese odpovědnost za žádné ztráty způsobené viry, které případně napadnou Vaše počítačové vybavení nebo další majetek v důsledku toho, že jste použili tyto internetové stránky, přistupovali k nim nebo z nich stahovali jakékoli materiály. Materiály z těchto internetových stránek stahujete na své vlastní nebezpečí.
Pokud platné zákony implikují podmínky, které nelze právoplatně vyloučit, omezit nebo upravit, potom tyto podmínky budou v platnosti a odpovědnost společnosti OnlineShoppCo bude v rozsahu přípustném dle zákona omezena na možnost (a) v případě služeb znovu poskytnout službu nebo uhradit náklady na opětovné poskytnutí služby; a (b) v případě zboží vyměnit nebo opravit zboží nebo uhradit náklady na úhradu nebo výměnu.


Zakázané použití

Tyto internetové stránky jste oprávněni používat pouze k legálním účelům a jste povinni dodržovat veškeré příslušné místní, státní, národní a mezinárodní zákony a předpisy týkající se použití těchto stránek. Na tyto internetové stránky nesmíte umisťovat jakékoli nelegální, škodlivé, urážlivé, výhružné, obtěžující nebo pomlouvačné materiály. Také nesmíte ničivě či rušivě zasahovat do těchto stránek nebo se o takové zasahování pokoušet ani jinak omezovat ostatní uživatele v jejich užívání těchto stránek. Jakékoli zneužití těchto stránek či jiná podvodná či nezákonná činnost mohou být důvodem pro ukončení Vašeho přístupu ke stránkám. Také si vyhrazujeme právo nahlásit případné podezření na trestnou činnost příslušným orgánům činným v trestním řízení.
Přenášené informace
Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které přenesete na tyto stránky a které nemají povahu osobních údajů (včetně dat, návrhů, dotazů, komentářů atd.), se stanou majetkem společnosti OnlineShoppCo a nebudou společností OnlineShoppCo považovány za důvěrné. Veškeré takovéto informace, sdělení a materiály můžeme používat bez jakéhokoli závazku vůči Vám.


Rozhodné právo

Tyto Podmínky se řídí a vykládají dle zákonů Česká republika.

Zde jsou další značky, které budeme recenzovat. Podívejte se na ně předem!
Tento článek obsahuje affiliate marketing (také nazýván partnerský marketing)